ExoSanty op https://exosanty.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ExoSanty verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten/websites en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens
 • Creditkaart gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een bestelling op deze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ExoSanty verwerkt normaal gesproken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons zodat wij deze inforamtie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ExoSanty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ExoSanty analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en, eventueel ook het aanbod van producten en diensten, af te stemmen op uw voorkeuren
 • ExoSanty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

ExoSanty gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen met betrekking tot persoonsegegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ExoSanty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, telefoon: Tot einde van de dienstverlening
 • IP-adressen: Maximaal 2 jaar
 • E-mailadres: Tot het verzoek van verwijdering (in geval van een nieuwsbrief-aanmelding)

Delen van persoonsgegevens met derden

ExoSanty verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze op geen enkele andere manier aan derden, met eventuele uitzondering van cookies zoals in volgend punt aangegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ExoSanty gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Tracking cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ExoSanty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en/of advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De functionaliteit van onze website kan voor u echter verloren gaan.

Voor meer toelichting over cookies zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. De volgende cookies van derden worden op onze website gebruikt:

 • Googly Analytics
 • Share- en/of likebuttons van sociale media
 • Andere (ingesloten) inhoud van sociala media

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ExoSanty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

ExoSanty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende links:

België: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-doe-je-bij-misbruik
Nederland: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ExoSanty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Voorbeelden van deze maatregelen (maar niet beperkt tot) zijn onder andere:

 • Er is een beperking van wie toegang heeft tot de gegevens, zowel fysiek als virtueel
 • Een eventueel datalek zal onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden
 • Communicatie met onze website gebeurt steeds versleuteld (SSL dus https)
 • Gebruikte software zal steeds up to date gehouden worden om zwakheden erin te voorkomen
 • Alleen gegevens die u aan ons verstrekt zullen worden opgeslaan
 • Er zullen niet meer dan strikt noodzakelijke gegevens verwerkt worden
 • Er is een bewaartermijn voor persoonsgegevens zoals hierboven vermeld

Contactgegevens

https://exosanty.be
Neem contact op via het contactformulier